Choď na obsah Choď na menu
 logo-evs-a-eu.png

 

 

 

     

     Naša nezisková organizácia PRO REGION n.o. so sídlom v Kunove 66/67 v Senici, ktorá je zriaďovateľom Denného stacionára Svetluška, získala nenávratný finančný príspevok z Európskej únie v rámci Európskeho sociálneho fondu a v rámci Operačného programu Efektívna verejná správa vo výške: 361 709,46 €. Projekt má názov: „Proces deinštitucionalizácie a kvality sociálnych služieb v Senici“ a bude sa realizovať od marca 2019 do konca októbra 2020. Hlavnou aktivitou projektu bude zvyšovanie kvality a dostupnosti sociálnych služieb v meste Senica, následne v TT SK prostredníctvom deinštitucionalizácie.

     Prvou etapou realizácie hlavnej aktivity bude monitorovanie cieľov verejných politík mesta Senica v sociálnej oblasti, v koordinácii so strategickými cieľmi VÚC, so zreteľom na aktualizáciu komunitných služieb v rámci „Komunitného plánu“ mesta Senica, najmä z pohľadu dlhodobých cieľov, pričom pod pojmom  komunitné služby v predloženej stratégii označujeme súbor vzájomne prepojených a koordinovaných služieb poskytovaných v územne ohraničenej komunite, ktoré reagujú na potreby členov komunity a nejavia znaky inštitucionálnej starostlivosti. Budeme pritom vychádzať z porovnania základných rozdielov medzi inštitucionálnou a komunitnou starostlivosťou. Ďalšou etapou realizácie hlavnej aktivity bude analýza potrieb užívateľov sociálnych služieb v meste Senica formou dotazníka s 15 kľúčovými otázkami o potrebe, dostupnosti a kvalite sociálnych služieb v meste Senica.

     Vyhodnotenie analýzy, ako poslednej etapy realizácie hlavnej aktivity, s ohľadom na mieru napĺňania cieľov verejných politík mesta Senica a vyvodenie dopadov na poskytovanie sociálnych služieb v meste Senica, v kontexte s komunitnými službami a taktiež strategickými cieľmi TT SK, bude smerovať ku konečnému vyhodnoteniu analýzy potrieb v oblasti sociálnych služieb v meste Senica a vyšpecifikovaniu problémov, stanoveniu silných a slabých stránok v oblasti kvality a deinštitucionalizácie sociálnych služieb mesta Senica. Na základe zrealizovaných etáp bude vypracovaná koncepcia deinštitucionalizácie sociálnych služieb v meste Senica a následne v TT SK. Návrh riešení bude zahŕňať nie len sociálne začlenenie osôb so špecifickými potrebami, ale aj ich možnosti uplatnenia sa vo verejných službách. Predmetné riešenia budú vychádzať z potrieb obyvateľov mesta Senica, vyprofilovaných z analýzy sociálnych služieb.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na www.reformuj.sk