Choď na obsah Choď na menu
 


Podmienky prijatia klienta do DS Svetluška

Podmienky prijatia klienta do zariadenia sociálnych služieb

PRO REGION n.o.

prevádzka

Denný stacionár SVETLUŠKA

Podmienky prijatia občana do zariadenia sociálnych služieb upravuje zákon NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon č. 448/2008 Z. z.).
Podľa uvedeného zákona mesto, obec alebo vyšší územný celok v rozsahu svojej pôsobnosti zabezpečuje dostupnosť sociálnej služby pre občana, ktorý je odkázaný na sociálnu službu a právo výberu sociálnej služby za podmienok ustanovených týmto zákonom.

Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu pre účel zaradenia do

Denného stacionára SVETLUŠKA

Konanie o odkázanosti na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti občana, resp. jeho zákonného zástupcu. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení Denný stacionár Svetluška sa podáva na príslušný mestský, alebo obecný úrad, podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa. K posudzovaniu odkázanosti na sociálnu službu budete potrebovať:

  • Tlačivo Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službukde si vypíšete všetky kolonky a podpíšete.
  • Tlačivo Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivostiktoré Vám vypíše Váš obvodný lekár.

Uvedené tlačivá vám dáme, na požiadanie, pri návšteve DS Svetluška, alebo si ich môžete vypýtať na príslušnom mestskom, resp. obecnom úrade v mieste trvalého bydliska.

V prípade, ak máte vo Vašej zdravotnej dokumentácii doklad od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti o Vašom nepriaznivom zdravotnom stave - nie starší ako 3 mesiace (napr. vyšetrenia lekára, prepúšťacia správa a pod.), môžete tento doklad prefotiť a priložiť k tlačivu „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“. Takýto doklad plne nahrádza „Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“.

Kompletne vypísanú „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ spolu s „Potvrdením poskytovateľa zdravotnej starostlivosti“ zašlete, alebo osobne zanesiete na adresu príslušného mestského, alebo obecného úradu, podľa miesta trvalého bydliska žiadateľa. Po vydaní „Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu“ príslušným mestským, alebo obecným úradom, s vami bude spísaná „Zmluva o poskytovaní sociálnej starostlivosti..“ a klient môže začať navštevovať Denný stacionár Svetluška.

V prípade akýchkoľvek otázok k danej téme nás môžete kontaktovať denne medzi 8:30 – 15:30 tel: 0915 757 232, alebo mailom: ds.svetluska@gmail.com

 

 

Cenník pre Denný stacionár Svetluška

platný od 1.2.2019

 

A.) Úrada za stravovanie ( za 1 deň ):

Vek (roky)                      Desiata           Obed             Olovrant             

do 15                                 0,50 €              2,50 €             0,50 €                  

od 15                                 0,70 €              2,90 €             0,70 €                  

 

Špeciálna diéta ( napr. celiakia a pod.):

do 10                                0,70 €             2,50 €              0,70 €                  

od 10                                0,90 €             3,20 €              0,90 €        

          

B.) Úhrada za činnosti, špecifikované v „Zmluve“ v bodoch 4.1. – 4.4. ( za 1 deň ):

 Vek ( roky ) :           

 do 10                                                                         4,50 € / deň

 od 10 – vyššie                                                             4,00 € / deň 

Autisti a DMO ( bez obmedzenia veku )                           5,00 € / deň

 

Poznámka: V prípade, že je klient v zariadení iba 4 hodiny, bod "B" sa zníži na polovicu a strava sa ráta len skutočne odobratá.